Standpunten

Jarenlang betrokkenheid bij personen in de politiek in en met name rond Amersfoort zorgde er inmiddels voor dat mijn interesse hierin verder groeide. Meeschrijven aan verkiezingsprogramma’s voor maar liefst vier partijen bij verschillende lokale verkiezingen door de jaren heen en in diverse plaatsen maakten dat ik nog meer leerde denken in alle kleuren. Het vanuit verschillende partijstandpunten denken en ze van advies dienen werd een onderdeel van mijn werk en met regelmaat kleurde ik ook de hele campagne met folders, posters en weilandborden in, soms zonder dat ze het wisten voor concurrerende partijen uit dezelfde plaats ????
Ambtenaren veiligheid, wijk en cultuur zitten hier met regelmaat in onze bibliotheek om eens te horen wat mijn bevindingen, standpunten en denkwijzen zijn. Ook bevriende mensen uit de vele politieke partijen uit Amersfoort schuiven graag even binnen om het er eens even over te hebben met een drankje er bij. Met regelmaat wordt/werd ik gevraagd door partijen aan te schuiven bij interviews, rondes, debattafels en vergaderingen om aan deel te nemen, of om te luisteren om daarna mijn standpunt of visie te horen. In de coronatijd koste dat minder moeite gezien alles online ging, maar wel nog meer tijd… In al die jaren werd er al door partijen gepolst of ik mij niet actief bij hun wilde aansluiten…


Lees hier wat er aan vooraf ging, Beëindiging Sales & Design
Mijn kandidaatstelling, Ik en hoe en waarom ja.

Foto: Nico Brons

Maar het is in volle overtuiging D66 geworden,
Omdat dit de partij is die bovenstaande bij elkaar brengt, die gaat voor persoonlijke vorming in onderwijs, cultuur en voor mij hoort daar ook sport bij… Omdat voor mij daarin de oplossingen liggen in het voorkomen van veel aardse en menselijke problemen. Blijvend leren, vaardigheden ontwikkelen en je verrijken met nieuwe inzichten maakt je sterk en leert je naar anderen te kijken zonder vooroordelen… Jezelf voortdurend alle richtingen in ontwikkelen maakt je zelfstandig en onafhankelijk. Het zorgt er voor dat je de uitkeringsinstanties, zorg  en de aarde niet onnodig belast en dat je met een verstandige, creatieve blik en een gezond lijf problemen kan overzien en tackelen.

Basis Inkomen,
We hebben de boeren en ambachtsmensen nodig om te kunnen eten en een dak boven het hoofd te hebben. Al het andere is daar volgens mij volledig van afhankelijk. Lees mijn epistel “recht op leven”
Ik ben voor een vorm van basisinkomen voor iedereen en altijd, zonder onderscheid in wat dan ook. Dit creëert rust en creëert sneller zelfredzaamheid. Niet riant, je moet er net van kunnen eten en wonen, wil je een auto of TV ga er dan voor werken. #WerkenIsJezelfVersterken
Onderwijs, openbaar vervoer, zorg en toegang tot kennis (internet) zie ik graag onder bepaalde voorwaarden kosteloos aangeboden worden. Ik denk dat het bedrijfsleven een grote bijdrage aan kan leveren in het hogere onderwijs, zij hebben immers baat bij de afgestudeerden. Er zou meer vertrouwen en ruimte moeten zijn en inspiratie gegeven moeten worden aan de mensen om hun leven niet alleen financieel winstvol maar ook dienstbaar aan anderen in te richten. De drempels die er nu zijn zet mensen buiten spel, uitgesloten worden is het ergste wat je als mens kan overkomen en dit gebeurd niet allen sociaal maar ook door hoe het systeem nu ingericht is.
Het complexe roestige belastingsysteem zou dan ook geheel herzien moeten worden. Volgens mij gaat er meer geld in die organisatie zitten om oplossing op oplossing te plakken met mens ondermijnde gevolgen dan wat er voor een basisinkomen nodig is. Nu bestaat er de hele route van kinderbijslag, studiefinanciering, wajong, ziekte, sociale tot met de AOW uitkering, die zou dan niet meer nodig moeten zijn. Ik ben voor de invoering voor de sociale vlaktax, ook dat versimpeld en verhelderd het systeem. Een overheidsbankrekening zodat de prijs bepalende banken een stukje macht ontnomen wordt, met daarop elke week wat geld om te kunnen basisleven. Alles om mensen niet te laten vallen en ruimte en vertrouwen te geven om hun leven dienstbaar in te richten. En dat mag ook naar het gezin of de familie zijn he… #NiemandLatenVallen

Groen en leven,
Duurzaam moet, echter wel in balans met de mogelijkheden die er zijn voor ondernemers en huishoudens. Ik ben voor het aanpakken van nalatige overheden en grote organisaties die hun verantwoording niet nemen, de Urgenda organisatie heb ik daarin ook lief. Ik vind de vaak wijzende belerende vinger naar de consument negatief uitpakken voor de draagkracht onder duurzaam beleid. Ik ben niet tegen kernenergie en geloof in water, aard en zonkracht, windturbines dan weer niet, ze zijn landschap ontsierend, natuur en mens ondermijnend. In mijn visie zijn ze door de productie zeer schadelijk voor onze aarde, de KGs aan koper en goud en andere (schaarse) grondstoffen zijn ongekend in de turbines en weet dat afgedankte rotor bladen begraven worden omdat ze werkelijk niet recyclebaar zijn. Platte daken waar mogelijk met groen en/of met zonnepanelen bedekken en dit niet verplichten bij bestaande panden maar verleiden door het te huren en de eigenaars te verzekeren van een droge onderkant. In alle nieuwbouw zou het wat mij betreft verplicht opgenomen moeten worden in een nieuw bouwbesluit, dit geld ook voor alle schuine daken. Monumenten en klassieke woningbouw heb ik erg veel moeite mee om deze te ontsieren met de lelijke blauwzwartglimmendepanelen, zeker waar dit de rode pannendaken verminkt.
Transport moet om naar de elektromotor, met als tussenfase de accu als energie opslag, maar het moet zo snel mogelijk over naar opslag met waterstof. Voor de industrie en landbouw zal er een periode een biodiesel moeten komen om ook daar de transitie naar andere motoren mogelijk te maken. Het aardgasnet is bewezen geschikt voor waterstoftransport, ik zou graag zo snel mogelijk bebouwde delen willen afkoppelen van het gasnetwerk en overgaan op waterstof CV ketels voor de verwarming van onze huizen. In de oude wijken is volledig elektrisch gaan met de veelal minder goed (te)(ge)isoleren(de) huizen gezien de belasting van de elektrischnetwerk gewoonweg onmogelijk.
Waterstof kan (nog niet) groen genoeg geproduceerd worden daar ben ik mij bewust van, maar toch vind ik dit al wel de weg die we moeten inslaan. Stadsverwarming is ook een optie maar blijkt een kostbare en lastige opgave, tests zijn inmiddels vastgelopen op de kosten. En ik houd van simpele oplossingen, wateroverlast in betonwijken, groen er in waar het kan, maar laat iedereen b.v. een drainageput of twee ophalen als je voor en achtertuin hebt bij de gemeentewerf, ingraven, regenwater op uit laten komen en klaar. Een mooie insecten vriendelijke tuin is natuurlijk nog mooier maar dan moet je daar wel zin in hebben. #BeginBijDeProducentEnNietDeConsument #RealistischGroen

Wonen,
Vrijwel iedereen heeft in NL op de een of andere manier een dak boven zijn hoofd, anders zouden ze nu op straat leven, dus er lijkt woonruimte genoeg te zijn. Alleen de verdeling daar zit hem de scheefgroei. Ouderen in te grote huizen, gezinnen in te kleine en een financiële blokkade om koop voor een grotere groep mogelijk te maken. Huisjesmelkers creëren meer woonruimte, ze delen woningen veelal op zodat er meer mensen kunnen wonen. Het opdrijven van de prijs is wat anders, dit zou met een belastingsysteem aangepakt moeten worden.
Overheid en woningbouw corporaties zijn een slechte manager op het gebied van woonruimte creëren gebleken. Zorg voor meer ruimte, letterlijk maar ook in de mogelijkheden woonruimte te creëren en ook uit te ruilen. Ouderen in kasten van huizen die vastzitten omdat verkoop en dan kleiner wonen hun financiële situatie in onbalans brengt, daar zit voor mij een belangrijke systeemfout die er uit moet worden gehaald.

Ik sta voor levendige actieve wijken zodat je niet perse voor werk, onderwijs en boodschappen in de auto de wijk uit hoeft. En gebeurtenissen, geluiden en geuren niet als overlast maar als rijk leven en beleven wordt gezien.

Transport,
Ik ben voor 30 km binnen de gehele bebouwde kom, op de een paar belangrijke verkeersaders na daar mag van mij de snelheid naar 60 km. Ik ben voor een gesloten ring(en) rond de stad, dit om verkeer zo snel mogelijk uit de wijken af te voeren. Waar snel of statisch verkeer elkaar kruizen ben ik voor ongelijkvloerse oplossingen, geen of zo min mogelijk stremmingen op de hoofdwegen die aan en afvoeren! Ik ben voor autoluwe gebieden als stadcentrums en rond scholen en speelvelden. Ik ben tegen het weren van zogenaamd vervuilend verkeer, dit is een willekeur op kenteken jaar, het heeft b.v. geen nut nu alsnog een filter te plaatsen op je auto. Bij de jaarlijkse APK een uitstoottest die op kenteken geregistreerd wordt zou redelijker zijn. Dit en ook de willekeur  van diverse steden in NL in bouwjaar maakt het niet perse dat mensen overgaan op schoner transport. Sterker ik ken inmiddels veel kleine bedrijven die er nu een “schonere” auto bij nemen of camperaars die een vervuilende scooter achterop zetten om daarmee de stadcentrums in te komen. Dit moet groot Europees beleid worden die er gewoonweg voor zorgt dat zo snel mogelijk het wagenpark, door de auto industrie verplichtingen op te leggen, overgaat op een minder belastende uitstoot. #ProEuropa

Ik sta voor mobiliteit en vrijheid voor iedereen, met als basis de wandelschoen, de ongemotoriseerde fiets en het gratis openbaarvervoer, dit ook door beleving, werk en andere faciliteiten in de wijk aan te bieden.

Immigratie,
Illegaliteit voorkomen van mensen die hier ongevraagd binnen komen door snellere routes naar blijven of weer vertrekken. Ruimhartige steun in de regio en als de mensen hier mogen blijven omdat ze verjaagt zijn of op lijsten staan die hun leven kan beëindigen, zo snel mogelijk laten meedraaien in onze maatschappij. Hier is een woonplek, scholing en kans op werk van wezenlijk belang.
Ik ben gek op onze diversiteit, het brengt ons heel veel leven en plezier. Ik vind het moeilijk te denken in fysieke grenzen. Grenzen aan fatsoen en omgangsnormen daarentegen zijn voor mij wel heilig. Het lastige van al die cultureel verschillende grenzen is deze begrijpelijk voor elkaar te maken en in elkaar te laten haken tot een gesmeerde samenleving. Dit zal hier nooit volledig gebeuren, niet op een een plek op aarde die rijk is geworden door en aan die diversiteit. Dit zal op papier alleen werken binnen dictatuur die lijkende gelijkheid gecomprimeerd oplegt met een pistool op je kop en doe je niet mee dan ook echt nooit meer. #Pang
Soms opgehaald om hier te komen werken, soms hier naar toe gekomen om een rijker mens te worden en soms verjaagt van de geboortegrond. De meesten komen hier voor een nieuw leven en wensen voor hun kinderen een betere leef en werkplek op aarde. Ook hier vind ik het belangrijk dat ze aan alles kunnen deelnemen, ze mee te nemen in ander culturen waaronder ook de Nederlandse zodat ze niet alleen een taaltrucje leren maar ook de anderen om hun heen. Ik ben tegen alle vormen van religie in het reguliere onderwijs, niet dat dit er niet mag zijn, maar dan buiten het reguliere onderwijs waar in alle culturen en geloven onderwezen zou moeten worden.
Van mij mogen de feestdagen van andere groot vertegenwoordigde geloven toegevoegd worden en er een paar bestaande bedachte afgesnoept worden. #VrijheidEnGelijkheid #BegripKweken #NiemandLatenVallen

Criminaliteit,
Veelal veroorzaakt door illegaliteit in mens en product…
Van mij mag de wietkweek in en verkoop gelegaliseerd worden zodat er controle komt op de geldstromen maar ook op de werking er van. Bekend is dat nu de illegale kweek (want anders kan niet) zoveel geld oplevert dat ze dat alleen kunnen investeren in nog veel ergere en smerigere drugs, ik bedoel het zwart geld circuit houd je hier mee in stand. Zwaardere drugs leveren meer op en is in NL een zeer interessant export middel voor mensen die het moeilijk vinden normaal een boterham te verdienen. Vrijwel alle zware criminaliteit in NL is hieraan momenteel gerelateerd. ik vind dan ook dat iedereen die ook maar één eurocent uitgeeft aan illegaal verkregen spullen zich medeschuldig maakt aan een crimineelsysteem die onze maatschappij ontwricht.
Ik ben niet perse voor zwaarder straffen wel meer van in het momentum van oppakken of handhaven meteen harder inzetten en ja dat zal af en toe pijn doen.
Verder voldoet het rechtssysteem naar mijn weten naar behoren, echter de toegang daartoe is afgesneden door de te hoge kosten voor mensen die er de portemonnee niet naar hebben, dat geeft met regelmaat verkeerde macht aan partijen die die portemonnee wel hebben, dit moet subiet gelijkgetrokken worden. Ik pleit voor een lokale ombudsmens, gezien veel verantwoordelijkheden gedecentraliseerd zijn en de lokale overheid ook met regelmaat de fout in gaat. #GelijkeRechten

Inzet,
Ik wil mij inzetten voor het altijd toegankelijk zijn van persoonlijke vorming voor ieder mens in alle levensfases, wat voor mij de basis is om volledig mee te kunnen draaien in onze maatschappij op alle niveaus. Onderwijs, sport en cultuur zijn voor mij de plekken om een leven lang in alle levensfases de persoonlijke vorming te prikkelen en te ondersteunen. Waar je in de sport het dualisme en je lichaam leert ervaren vind je in de cultuursector vrijheid en creativiteit om je denkwereld te leren begrijpen.
Ik maak mij hard om mensen waar het even niet zo meezit of gezeten heeft, weer een kans te geven en ze te motiveren actief mee te draaien in onze maatschappij. Niet voor iedereen is zomaar overal toegang toe en dat zet ze op achterstand, dat is met “te” grote regelmaat voor de maatschappij een “te” zware belasting. Voor de personen in kwestie is dit meestal een verzwaarde positie waar ze zonder hulp niet makkelijk meer uitkomen, waardoor ze in een financieel, kennis en vaak ook sociaal isolement komen te zitten. Hier wil ik meer kansen voor creëren in het onderwijs, sport en de cultuur sector om zichzelf te hervinden, te herpakken en zich verder te kunnen ontwikkelen, zodat ze met de schouders naar achteren en het hoofd naar boven deel kunnen blijven nemen aan onze prachtig werkende maatschappij… #VormenLevenEnBeleven

Het onmogelijke mogelijk maken…

Dit zijn enkele fundamentele speerpunten van mij, verder onderschrijf ik volledig het verkiezingsprogramma van D66 Amersfoort 2021. Link volgt als deze online gaat.


Bernard van Gellekom
Voor vrijheid en gelijkheid… #IkGaVoor10

Ik wil FC!
Mijn logo ooit op mijn 13e getekend, de FC, Fecundus-Coire of te wel in het Nederlands Vruchtbare-Samenwerking, die altijd naar een gezamenlijk doel streeft, dat is waar ik voor sta.


Lees hier wat er aan vooraf ging, Beëindiging Sales & Design
Mijn kandidaatstelling, Ik en hoe en waarom ja.
Check voor loopbaan, Linked-In.
Voor basisinkomen, Recht op leven.
Voor Bernard FAQs klik hier.

Geef een reactie